VORO-KEYS

보로키_01.JPG

PRINPLA, introduce VORO-KEYS.

VORO-KEYS are Real Silver keycaps.

Cherry-MX compatible.